Prepravný poriadok 
              1.Zásady používania taxametra a dodržiavania cien.
                 Zmluvný partner spoločnosti ABC ( ďalej len "zmluvný partner") taxi je povinný vždy zapínať taxameter až pred zákazníkom, okrem situácií opísaných v ods.5 v                     bode 4 a v ods.6 v bode 1 2
              2. Zmluvný partner je povinný dodržiavať cenník a maximálne zmluvné ceny, schválené spoločnosťou ABC  taxi, s.r.o.
                   Počas Vianočných sviatkov a to v dňoch: 24.12.2019 od 5:00 až do 26.12.2019, do 24:00 sa neposkytuje zľava na telefonické, internetové, App objednávky,                               jazdí sa v sadzbe Maximálna sadzba mimo mesto, nástup z ulice,a viacmiestne vozidlo nad 5 cestujúcich-max.1,1€/1km  
                  Silvester a Nový rok, 31.12.2019 od 17:00 až 1.1.2020 do 24:00 sa tiež jazdí v sadzbe,  Maximálna sadzba mimo mesto, nástup z ulice,a viacmiestne vozidlo nad                      5 cestujúcich- max.1,1€/1km.
             3.   Za znečistenie vozidla jedlom, nápojmi alebo zvratkami, bude účtovaný poplatok 100 EUR, ktorý je zákazník povinný zaplatiť na mieste.             
             4.   Zásady jazdy  na telefonickú,internetovú App objednávku.
                   1.Zmluvný partner je povinný bezodkladne po prebratí objednávky od dispečingu, alebo cez  zákaznícku aplikáciu ísť na zadanú adresu, zbytočne sa                                                  nezdržiavať, a pokiaľje to možné, vždy čo najbližšie k vchodu, alebo zadanému miestu. Pokiaľ sa počas jazdy vyskytnú nepredvídateľné prekážky (pre ktoré by                       zmluvný partner nemohol prísť na objednávku do cca.10 minút) je povinný toto oznámiť dispečingu, ktorý následne toto oznámi zákazníkovi, a po dohode
                     s ním sa snaží vyriešiťsituáciu k spokojnosti zákazníka.
                   2.Zmluvný partner je povinný viezť zákazníka na telefonickú, alebo internetovú objednávku  na sadzbe max.0,65€/1km. (Minimálne jazdné 3,9€ zahŕňa 1,8€                                 nástupné, a cca 3,2km neprerušovanej jazdy, bez státia na semaforoch, križovatkách a pod.) Pokiaľ zmluvný partner nemá vo vozidle taxameter, je povinný                                viezť zákazníka na fix cenu, ktorú vidí v šoférskej aplikácií,a s ktorou bol zákaznik vopred oboznámený pracovníkom dispečingu.
                    3.Zmluvný partner je povinný viezť zákazníka najkratšou možnou trasou, výnimkou je dohoda so zákazníkom. Údaje z navigačných systémov nie sú smerodajné
                   a jazda s navigačným systémom je povolená iba so súhlasom zákazníka.
                    4.Zmluvný partner, ktorý prevzal časovanú objednávku 15 minút vopred, je povinný sa na  túto dostaviť včas. Pokiaľ v určený čas zákazník nie je na adrese,                                    oznámi toto zmluvný partner dispečingu, a dispečing zákazníkovi zatelefonuje, resp. ho pošle ku autu. Vtedy môže zmluvný partner zapnúť taxameter aj pred                          príchodom zákazníka.            
             5.   Zásady jazdy zo stanoviska a na zastavenie zákazníkom mimo stanoviska.
                   1.Zmluvný partner ktorému nastúpi zákazník na stanovisku, alebo zastaví vozidlo mimo  stanoviska, je povinný zapnúť taxameter pred zákazníkom a viezť ho                            na Maximálnej sadzbe mimo mesto, nástup z ulice,a viacmiestne vozidlo nad 5 cestujúcich- max.1,1€/1km. Minimálne jazdné 3,90€ zahŕňa nástupné 1,8€, a                              cca 1,9km neprerušovanej jazdy, bez státia na semaforoch, križovatkách a pod.) Minimálne jazdné pri viacmiestnej preprave s viac ako 4 pasažiermi 10,-€                                    zahŕňa 7,45 km neprerušovanej jazdy..
              6.     1.Zásady jazdy do okrajových častí Bratislavy a mimo mesto. Zmluvný partner, ktorý  vezie zákazníka na telefonickú, alebo internetovú, App objednávku do                                okrajových častí  Bratislavy, alebo mimo mesto tohto vezie na sadzbe max.0,65€/1km, a prepína na  maximálnu sadzbu mimo mesto, nástup z ulice,a                                               viacmiestne vozidlo nad 5 cestujúcich-  max.1,1€/1km.na týchto určených miestach :
              a.) Do Devínskej Novej Vsi: pri prvom kruhovom objazde pri nákupnom centre Bory Mall,.
              b.) Do obce Devín: pri nadjazde na Dlhé diely.
              c.) Do Jaroviec, Rusoviec a Čunova: pri tzv.Umelom kopci.
              d.) Do obce Vajnory, Čierna Voda: pri obchodnom dome NAY na Tuhovskej ul.
              e.) Do Záhorskej Bystrice ,Stupavy a ďalej: pri Krematóriu.
              f.) Na Rybničnú ul., do Svätého Jura, Pezinka a ďalej: pri ČS Slovnaft v Rači.
              g.) Na Rendez, Dopravnú ul.: na žel. priechode v Rači.
              h.) Na TV vežu Kamzík, hotel West a k bobovej dráhe: na konečnej zastávke trolejbusov pri reštauracií Slamená búda.
              i.) Diaľničný prechod Jarovce z MD : na konci mosta Lafranconi
              j.) Most pri BA : Žel. priecestie Biskupice alebo koniec Ráztočnej
              k.) Rovinka a Dunajská Lužná a ďalej : pri ul. Pri Hrádzi
              l.) Ivanka pri Dunaji a ďalej : NAY na Tuhovskej ul.
             m.) Júr pri Bratislave : pumpa SLOVNAFT - Rača
              n.) dialničný obchvat smer na Trnavu - IKEA
               Zmluvný partner, ktorý nemá vo vozidle taxameter, vezie zákazníka za FIX cenu zobrazenú v šoférskej aplikácií, ktorú pracovník dispečingu vopred oznámil po                          zadaní objednávky do dispečerskeho systému zákazníkovi.
            2.Zmluvný partner ktorý vezie zákazníka do okrajovej časti Bratislavy, alebo mimo mesto zo  stanovišťa ,alebo ho zákazník zastavil mimo stanovišťa tak vezie                              tohto na Maximálnu sadzbu mimo mesto, nástup z ulice,a viacmiestne vozidlo nad 5 cestujúcich- max.1,1€/1km.. po celú dobu jazdy, s tým, že zapína taxameter                      pred zákazníkom. Minimálne jazdné 3,90€ zahŕňa nástupné 1,8€, a cca 1,9km neprerušovanej jazdy, bez státia na semaforoch, križovatkách a pod.)  
            3.V prípade jazdy do zahraničia platia body 1. a 2. 5. Zásady jazdy z okrajových častí  Bratislavy a mimo mesta. (v prípade, že zákazník ide naspäť do Bratislavy) 1.                        Zmluvný partner, ktorý ide pre zákazníka na telefonickú, aleo internetovú objednávku do okrajovej časti Bratislavy ,alebo mimo mesta, prichádza na zadanú                              adresu s vypnutým taxametrom. Po nasadnutí zákazníka zapína zmluvný partner Maximálnu sadzbu mimo mesto, nástup z ulice,a viacmiestne vozidlo nad
                5 cestujúcich, max.1,1€/1km. , a vezie zákazníka do Bratislavy , prepína do sadzby max.0,65€/1km na týchto určených miestach.
            a.) Z Devínskej Novej Vsi do Bratislavy: pri poslednom kruhovom objazde pri nákupnom centre Bory Mall, alebo, keď ide do Dúbravky prepína pri Mestskej polícii                       pred konečnou električiek .
            b.) Z obce Devín: pri nadjazde na Dlhé diely.
            c.) Z Jaroviec, Rusoviec a Čunova: pri tzv. Umelom kopci.
            d.) Z obce Vajnory, Čierna Voda: pri obchodnom dome NAY na Tuhovskej ulici - zjazd z nadjazdu.
            e.) Zo Záhorskej Bystrice, Stupavy: pri Krematóriu.
            f.) Z Rybničnej ul., Svätého Jura, Pezinka: pri ČS Slovnaft v Rači.
            g.) Z Rendezu, Dopravnej ul.: na žel. priechode v Rači.
            h.) Z TV veže Kamzík, hotela West a od bobovej dráhy: na konečnej zastávke trolejbusov.ako je reštaurácia Slamená búda
             i.) Z diaľničného prechodu Jarovce do MD : na začiatku mosta Lafranconi
             j.) Z Mostu pri BA : žel. priecestie Biskupice alebo na začiatku Ráztočnej
             k.) Z Rovinky a Dunajskej Lužnej : pri ul. Pri Hrádzi
             l.) Z Ivanky pri Dunaji : pri ovocných sadoch
            4.Zmluvný partner, ktorý vezie zákazníka z okrajovej časti, alebo mimo mesta do Bratislavy s tým, že ho zákazník zastavil, vezie tohto na Maximálnu sadzbu
                mimo mesto, nástup z ulice,a viacmiestne vozidlo nad 5 cestujúcich- max.1,1€/1km. a taxameter neprepína. Zmluvný partner taxameter zapína až pred                                        zákazníkom. Minimálne jazdné 3,90€ zahŕňa  nástupné 1,8€, a cca 1,9km neprerušovanej jazdy, bez státia na semaforoch, križovatkách a pod.)
            5.Zásady jazdy z okrajových častí Bratislavy a mimo mesta. (v prípade, že zákazník pokračuje do ďalšej obce mimo Bratislavy.
                 1. Zmluvný partner, ktorý ide na telefonickú objednávku pre zákazníka do okrajovej časti Bratislavy, alebo mimo mesta pre zákazníka,ktorý pokračuje ďalej
                      mimo mesto a nevracia sa naspäť do Bratislavy ,zapína taxameter na Maximálnej sadzbe mimo mesto, nástup z ulice,a viacmiestne vozidlo nad 5                                                        cestujúcich- max.1,1€/1km a to z miesta, z ktorého ide pre zákazníka. Zmluvný partne prichádza pre zákazníka so zapnutým taxametrom a ďalej ho vezie na                            sadzbe číslo 1.Toto je výnimočný prípad, kedy môže prísť zmluvný partner pre zákazníka so zapnutým taxametrom.
            6.Zmluvný partner, ktorého zastaví zákazník mimo mesta, alebo v okrajovej časti Bratislavy a pokračuje ďalej mimo mesta, tohto vezie na Maximálnej                                                sadzbe mimo mesto, nástup z ulice,a viacmiestne vozidlo nad 5 cestujúcich- max.1,1€/1km s tým, že zapína taxameter až pred zákazníkom.
                Minimálne jazdné 3,90€ zahŕňa nástupné 1,8€, a cca 1,9km neprerušovanej jazdy, bez státia na semaforoch, križovatkách a pod.)
           7. Drink taxi. Ak si zákazník objedná vozidlo s dvoma zmluvnými partnermi za účelom odvozu svojho auta (drink taxi), zmluvný partner zapína taxameter pred                              zákazníkom, a vezie zákazníka na sadzbe max.0,65€, pričom výsledná suma sa násobí tromi. Minimálne jazdné pre drink taxi je 20€ ( Minimálne jazdné 20€                                zahŕňa 5,4€ nástupné, a cca. 7,5 km neprerušovanej jazdy bez státia na semaforoch,križovatkách a pod,)
            8. Viacmiestne motorové vozidlo. Ak si zákazník objedná viacmiestne motorové vozidlo ( 5 a viac sedadiel ), zmluvný partner zapína taxameter pred zákazníkom a                     vezie zákazníka na Maximálnej sadzbe mimo mesto, nástup z ulice,a viacmiestne vozidlo nad 5 cestujúcich- max.1,1€/1km. Minimálne jazdné 10€,
               ( v minimálnom jazdnom je zahruté nástupné 1,8,-€ plus cca 7,4 km neprerušovanej jazdy bez státia na semaforoch,križovatkách a pod,)
             9.  Doklady.
                  Zmluvný partner je povinný mať pri sebe vždy platné doklady, potrebné k vedeniu motorového vozidla a pre výkon taxi služby.
           11. Predpisy. Zmluvný partner ABC taxi, s.r.o. je povinný riadiť sa a dodržiavať predpisy cestného zákona a pravidlá cestnej premávky.                                                     
                Zmluvný partner je povinný dodržiavať predpísaný čas na odpočinok.  
                Tento prepravný poriadok je platný od 1.6.2019